ឯកសារណែនាំនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឺះដែលពិព័ណ៌នាពីគោលគំនិតនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះតាមតំបន់ក្សេត្របរិស្ថាននីមួយៗដែលជួយដល់មន្រ្តីបច្ចេកទេស មន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយនៅមូលដ្ឋានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដល់ប្រជាកសិករនិងប្រតិបត្តិករក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនានានៅកម្ពុជា។ - This guide is a foundation that describes the concept of implementing a diversified farming system in each environment, enabling the technical officers, agricultural extension officers and local advertisers to use in training and disseminating techniques to transfer knowledge, information and Agricultural technology to farmers and operators in Agricultural extension programs and agricultural development projects in the country.

 

Author Nameកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Author's Organizationកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Date of Publicationខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ - November, 2018
Publisherកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE


Type of Documentសៀវភៅណែនាំ - Manual
Intended audienceមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)87


Document Version
Document first available in extension library01/28/2019
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update01/28/2019
Number of downloads122

Tags:   កសិកម្មចម្រុះ - integrated farming     កសិកម្មដែលជំរុញទាញយកទន្នផលខ្លាំង - Intensive farming     ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន - Environmental management     បច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - climate smart agriculture     ប្រព័ន្ធកសិកម្ម - Farming systems  

Categories:


Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message