សៀវភៅនេះផ្តល់បច្ចេកទេស បង្កាត់ ភ្ញាស់កង្កែប ក្នុងអាង រួមមានលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់សាងសង់អាង ការសាងសង់អាង ការថែទាំ និងជ្រើសរើសមេពូជ បច្ចេកទេសបង្កាត់ និងភ្ញាស់កង្កែប ការតាមដានកំរិតលូតលាស់ ប្រភេទជម្ងឺ ការព្យាបាល ការប្រមូលផល ក៏ដូចជាការកត់ត្រាចំណូល ចំណាយ វិភាគសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ - This book provides frog breeding / hatching techniques in the cement basin, including biological characteristic, site selection for constructing the cement basin, construction of cement basin, caring of frog, breed selection, breeding/hatching techniques, monitoring of diseases, cure, harvesting, income and expense record, and economic analysis.

Author Nameគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប
Author's Organizationធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)
Date of Publicationសីហា ២០១៣ - August 2013
Publisherគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប


Type of Documentសៀវភៅ - Book
Intended audienceកសិករ - Farmers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)34


Document Version01
Document first available in extension library08/11/2017
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update08/31/2017
Number of downloads980

Tags:   ការបង្កាត់ពូជ/ជម្រើសវិទ្យា - Breeding     ការភ្ញាស់កង្កែប - frog hatching     ការវាស់វែងអំពីការលូតលាស់ - Growth monitoring     គុណភាពទឹក - Water quality     ចំណីបៃតង - Green feed  

Categories:


Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message