សៀវភៅនេះផ្តល់បច្ចេកទេស បង្កាត់ ភ្ញាស់កង្កែប ក្នុងអាង រួមមានលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់សាងសង់អាង ការសាងសង់អាង ការថែទាំ និងជ្រើសរើសមេពូជ បច្ចេកទេសបង្កាត់ និងភ្ញាស់កង្កែប ការតាមដានកំរិតលូតលាស់ ប្រភេទជម្ងឺ ការព្យាបាល ការប្រមូលផល ក៏ដូចជាការកត់ត្រាចំណូល ចំណាយ វិភាគសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ - This book provides frog breeding / hatching techniques in the cement basin, including biological characteristic, site selection for constructing the cement basin, construction of cement basin, caring of frog, breed selection, breeding/hatching techniques, monitoring of diseases, cure, harvesting, income and expense record, and economic analysis.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប
អង្គការអ្នកនិពន្ធធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)
កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយសីហា ២០១៣ - August 2013
អ្នកបោះពុម្ព,អ្នកចេញផ្សាយគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប


ប្រភេទឯកសារសៀវភៅ - Book
គោលបំណងទស្សនិកជនកសិករ - Farmers
កសិឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (ប្រសិនបើមាន)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសាខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រឬរយៈពេល (នាទី)34


ជំនាន់កំណែឯកសារ01
ឯកសារដំបូងអាចរកបានក្នុងបណ្ណាល័យផ្សព្វផ្សាយ08/11/2017
អ្នកដែលបានផ្ទុកឯកសារឡើងធាង
កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ08/31/2017
ចំនួននៃការទាញយក872

ពាក្យគន្លឺ:   ការបង្កាត់ពូជ/ជម្រើសវិទ្យា – Breeding     ការភ្ញាស់កង្កែប - frog hatching     ការវាស់វែងអំពីការលូតលាស់ – Growth monitoring     គុណភាពទឹក - Water quality     ចំណីបៃតង - Green feed  

ប្រភេទ:


អត្រាតម្លៃជាមធ្យម: [0]


ដាក់ស្នើការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក

បង្ហាញឈ្មោះ
អ៊ីមែល
អត្រា
ចំណងជើង
សារ