ឯកសារនេះបង្ហាញពីការធ្វើផែនការមុខរបររបស់កសិករចិញ្ចឹមមាន់ - This poster shows how to prepare business plan of a chicken raising family.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធអង្គការ PIN - People in Need
អង្គការអ្នកនិពន្ធអង្គការ PIN - People in Need
កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយ2016
អ្នកបោះពុម្ព,អ្នកចេញផ្សាយអង្គការ PIN - People in Need


ប្រភេទឯកសារខិតប័ណ្ណ - Leaflet
គោលបំណងទស្សនិកជនកសិករ - Farmers
កសិឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (ប្រសិនបើមាន)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសាខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រឬរយៈពេល (នាទី)1


ជំនាន់កំណែឯកសារ01
ឯកសារដំបូងអាចរកបានក្នុងបណ្ណាល័យផ្សព្វផ្សាយ08/09/2017
អ្នកដែលបានផ្ទុកឯកសារឡើងធាង
កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ08/31/2017
ចំនួននៃការទាញយក1025

ពាក្យគន្លឺ:   ការគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រា - Records management     ការវិភាគផលចំនេញពីការចំនាយ - Cost benefit analysis     ចំណូល - Income     ដំណាំបន្លែ - Vegetable crops     មាន់ - Chickens     មុខរបរកសិកម្ម - Agricultural occupations  

ប្រភេទ:


អត្រាតម្លៃជាមធ្យម: [0]


ដាក់ស្នើការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក

បង្ហាញឈ្មោះ
អ៊ីមែល
អត្រា
ចំណងជើង
សារ