សៀវភៅនេះផ្តល់ការណែនាំបច្ចេកទេស ការចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅក្នុងអាងប្លាស្ទិច​ - This booklet provides technical instruction how to raise eel in plastic lining pond.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement
អង្គការអ្នកនិពន្ធធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) - Asian Development Bank (ADB)
កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយMay 2013
អ្នកបោះពុម្ព,អ្នកចេញផ្សាយគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement


ប្រភេទឯកសារសៀវភៅ - Book
គោលបំណងទស្សនិកជនកសិករ - Farmers
កសិឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (ប្រសិនបើមាន)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសាខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រឬរយៈពេល (នាទី)25


ជំនាន់កំណែឯកសារ01
ឯកសារដំបូងអាចរកបានក្នុងបណ្ណាល័យផ្សព្វផ្សាយ08/09/2017
អ្នកដែលបានផ្ទុកឯកសារឡើងធាង
កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ08/31/2017
ចំនួននៃការទាញយក1021

ពាក្យគន្លឺ:   ការប្រមូលផល (វារីវប្បកម្ម) - Harvesting (aquaculture)     ការផ្តល់ចំណី - feeding     ចំណីត្រី - Fish feed     ចំណូល - Income     នេសាទ/ជលផល – Fisheries  

ប្រភេទ:


អត្រាតម្លៃជាមធ្យម: [0]


ដាក់ស្នើការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក

បង្ហាញឈ្មោះ
អ៊ីមែល
អត្រា
ចំណងជើង
សារ