សៀវភៅនេះផ្តល់ការណែនាំបច្ចេកទេស ការចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅក្នុងអាងប្លាស្ទិច​ - This booklet provides technical instruction how to raise eel in plastic lining pond.

Author Nameគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement
Author's Organizationធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) - Asian Development Bank (ADB)
Date of PublicationMay 2013
Publisherគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement


Type of Documentសៀវភៅ - Book
Intended audienceកសិករ - Farmers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)25


Document Version01
Document first available in extension library08/09/2017
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update08/31/2017
Number of downloads1221

Tags:   ការប្រមូលផល (វារីវប្បកម្ម) - Harvesting (aquaculture)     ការផ្តល់ចំណី - feeding     ចំណីត្រី - Fish feed     ចំណូល - Income     នេសាទ/ជលផល - Fisheries  

Categories:


Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message