សៀវភៅនេះផ្តល់ការណែនាំពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំស្វាយ រួមមាន បច្ចេកទេសរៀបចំរណ្តៅ បច្ចេកទេសដាំ ការថែទាំ និងដាក់ជី បច្ចេកទេសស្រោចទឹក ការតាក់តែងមែក បច្ចេកទេសធ្វើអោយស្វាយចេញផ្កា ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងបច្ចេកទេសប្រមូលផល។ - The book provides technical instruction on mango planting, including preparation of planting pit, planting technique, caring and fertiliser application, watering / irrigation, pruning, techniques for earlier fruiting, insect management and harvesting methods.

Author Nameនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture
Author's Organizationនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture
Date of Publication២០១៦ - 2016
Publisherនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension of General Directorate of Agriculture


Type of Documentសៀវភៅ - Book
Intended audienceកសិករ - Farmers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)26


Document Version01
Document first available in extension library08/11/2017
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update08/31/2017
Number of downloads1428

Tags:   ការកាត់តមែក - Pruning     ការដាំដុះ - Cultivation     ផ្កា - Flowers     ផ្លែស្វាយ - Mangoes     ស្រោចទឹក - Irrigating  

Categories:


Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message