គោលការណ៍ណែនាំនេះមានគោលដៅដើម្បីចែករំលែកពីវិធីសាស្រ្ត និងបទពិសោធន៍ជោគជ័យល្អៗ ដូចជា ការនាំក្រុមកសិករទៅទស្សនៈកិច្ចកសិករដែលជោគជ័យលើការអនុវត្តធុរកិច្ចកសិកម្ម កសិករដែលជោគជ័យធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអំពីធុរកិច្ចកសិកម្មដល់ក្រុមកសិករផ្សេងទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកលក់ធាតុចូលកសិកម្ម អ្នកទិញ សហគមន៍កសិកម្ម និងអង្គការកសិករ។ - This guideline aims to share best practice approaches and good experiences. Such as, bringing farmer groups to visit a successful business farming practice. The successful farmer train about business farming practice for farmers who is interested in. And link between agricultural input, buyers, agricultural communities and farmer organizations.

Author Nameកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Author's Organizationកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Date of Publicationខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ - November, 2018
Publisherកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE


Type of Documentសៀវភៅណែនាំ - Manual
Intended audienceមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Language[acf_DocMetadata_DocLanguage]
Number of Page or Duration (min)29


Document Version
Document first available in extension library01/29/2019
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update02/01/2019
Number of downloads116

Tags:   កសិករ - Farmers     កសិវប្បកម្ម - Agribusiness     ការចូលរួមរបស់កសិករ - Farmer participation     បណ្តុះបណ្តាលកសិករ - Farmer training     អង្គការកសិករ - Farmer organizations  

Categories:


គោលការណ៍ណែនាំនេះមានគោលដៅដើម្បីចែករំលែកពីវិធីសាស្រ្ត និងបទពិសោធន៍ជោគជ័យល្អៗ ដូចជា ការនាំក្រុមកសិករទៅទស្សនៈកិច្ចកសិករដែលជោគជ័យលើការអនុវត្តធុរកិច្ចកសិកម្ម កសិករដែលជោគជ័យធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអំពីធុរកិច្ចកសិកម្មដល់ក្រុមកសិករផ្សេងទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកលក់ធាតុចូលកសិកម្ម អ្នកទិញ សហគមន៍កសិកម្ម និងអង្គការកសិករ។ - This guideline aims to share best practice approaches and good experiences. Such as, bringing farmer groups to visit a successful business farming practice. The successful farmer train about business farming practice for farmers who is interested in. And link between agricultural input, buyers, agricultural communities and farmer organizations.

Author Nameកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Author's Organizationកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Date of Publicationខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ - November, 2018
Publisherកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE


Type of Documentសៀវភៅណែនាំ - Manual
Intended audienceមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Language[acf_DocMetadata_DocLanguage]
Number of Page or Duration (min)29


Document Version
Document first available in extension library01/29/2019
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update02/01/2019
Number of downloads32

Tags:   កសិករ - Farmers     កសិវប្បកម្ម - Agribusiness     ការចូលរួមរបស់កសិករ - Farmer participation     បណ្តុះបណ្តាលកសិករ – Farmer training     អង្គការកសិករ - Farmer organizations  

Categories: