គោលការណ៍ណែនាំនេះរៀបចំឡើងដោយអនុលោកតាមគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅកម្ពុជា ដែលជាឯកសារគ្រឹះសម្រាប់មន្រ្តីកសិកម្ម អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិនៅមូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកទៅអនុវត្តក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីៗ និងនាំមកនូវកំណើនផលិតកម្មកសិកម្ម ជម្រុញឱ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសិករ សម្រួលដល់កសិករក្នុងការសម្របខ្លួនតាមស្ថានភាពវិវត្តនៃសកលភាវូបនីយកម្ម។ - This guideline is prepared by the sub-decree under the policy of agricultural extension in Cambodia which is a basic document for agricultural officers, non-governmental organization, local operators and all stakeholders to implement in the transfer of new agricultural techniques and bring the increased agricultural productions in promoting stabilization of the family economy, farmers, facilitating farmers in adaptation to the evolution of globalization.

Author Nameកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Author's Organizationកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Date of Publicationខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ - November, 2018
Publisherកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE


Type of Documentសៀវភៅណែនាំ - Manual
Intended audienceមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)79


Document Version
Document first available in extension library02/01/2019
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update02/01/2019
Number of downloads124

Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message