គោលការណ៍ណែនាំនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលពិព័ណ៌នាពីជំហ៊ាននៃការចងក្រងបណ្តុំអាជីវកម្មកសិកម្មសម្រាប់ការផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលជួយដល់មន្រ្តីបច្ចេកទេសមន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក និងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយនៅមូលដ្ឋាននានាយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹង ព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដល់ប្រជាកសិករ និងប្រតិបត្តិករក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនានានៅកម្ពុជា។ - The Guidelines provide the basics that describes the steps of compiling agricultural business collections for delivering extension service to response market-demand effectively and it assists technical officers, district extension officers, and local extension agencies to be used in training, extend techniques to transfer information, knowledge and agricultural technology to farmers and operators in the agricultural extension programs and agricultural development projects in Cambodia.

Author Nameកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Author's Organizationកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Date of Publicationខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ - November, 2018
Publisherកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE


Type of Documentសៀវភៅណែនាំ - Manual
Intended audienceមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)25


Document Version
Document first available in extension library01/31/2019
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update02/01/2019
Number of downloads158

Tags:   កសិវប្បកម្ម - Agribusiness     ខ្សែសង្វាក់តម្លៃ - Value chains     ទីផ្សារ - Marketing     ទីផ្សារកសិកម្ម - Agricultural markets     ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម - Agricultural product marketing  

Categories:


Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message