គោលការណ៍ណែនាំនេះរៀបចំឡើងដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅកម្ពុជាគឺគាំទ្រការផ្តល់សេវាកម្មតាមបែបពហុភាគីនិយម ដូចជាការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហការ និងបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានដែលអ្នកចូលរួមទាំងនោះមានស្ថាប័នរដ្ឋ វិស័យឯកជន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសហគមន័មូលដ្ឋាន - The guideline is prepared and followed by the policy of agricultural extension in Cambodia which supports the service like pluralism. Such as, the involvement of all stakeholders in providing outreach services to farmers to promote collaboration and build networks of all stakeholders. And strengthen the effectiveness of using the resources, which these participants have state institution, private sector, non-governmental organizations and local communities.

Author Nameកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Author's Organizationកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE
Date of Publicationខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ - November, 2018
Publisherកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - ASPIRE


Type of Documentសៀវភៅណែនាំ - Manual
Intended audienceមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយ - Extension Officers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)29


Document Version
Document first available in extension library02/02/2019
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update02/02/2019
Number of downloads128

Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message