សៀវភៅនេះផ្តល់ព័ត៍មានស្តីពី លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ ការសាងសង់អាង បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែប ប្រភេទជម្ងឺ ការប្រមូលផល ក៏ដូចជាការកត់ត្រា ចំណូល ចំណាយ វិភាគសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ - This booklet is about the frog raising, including biological characteristics of frog, raising techniques, types of diseases, harvesting as well as recording of income and expense and economic analysis.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធសៀវ សៅភាគ្យ - Siv Saopheak
អង្គការអ្នកនិពន្ធធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) - Asian Development Bank (ADB)
កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយមេសា ២០១៣ - April 2013
អ្នកបោះពុម្ព,អ្នកចេញផ្សាយគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement


ប្រភេទឯកសារសៀវភៅ - Book
គោលបំណងទស្សនិកជនកសិករ - Farmers
កសិឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (ប្រសិនបើមាន)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសាខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រឬរយៈពេល (នាទី)31


ជំនាន់កំណែឯកសារ01
ឯកសារដំបូងអាចរកបានក្នុងបណ្ណាល័យផ្សព្វផ្សាយ08/09/2017
អ្នកដែលបានផ្ទុកឯកសារឡើងធាង
កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ08/31/2017
ចំនួននៃការទាញយក1151

ពាក្យគន្លឺ:   កសិករ - Farmers     ការចិញ្ចឹមកង្កែប - frog raising     ការដឹកជញ្ជូន - transport     ការប្រមូលផល (វារីវប្បកម្ម) - Harvesting (aquaculture)     ការផ្តល់ចំណី - feeding  

ប្រភេទ:


អត្រាតម្លៃជាមធ្យម: [2.5]


អាចតទទួលយកបាន

ដាក់ស្នើការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក

បង្ហាញឈ្មោះ
អ៊ីមែល
អត្រា
ចំណងជើង
សារ