សៀវភៅនេះផ្តល់ព័ត៍មានស្តីពី លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ ការសាងសង់អាង បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែប ប្រភេទជម្ងឺ ការប្រមូលផល ក៏ដូចជាការកត់ត្រា ចំណូល ចំណាយ វិភាគសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ - This booklet is about the frog raising, including biological characteristics of frog, raising techniques, types of diseases, harvesting as well as recording of income and expense and economic analysis.

Author Nameសៀវ សៅភាគ្យ - Siv Saopheak
Author's Organizationធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) - Asian Development Bank (ADB)
Date of Publicationមេសា ២០១៣ - April 2013
Publisherគម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប - Tonle Sap Technology Demonstrations for Productivity Enhancement


Type of Documentសៀវភៅ - Book
Intended audienceកសិករ - Farmers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)31


Document Version01
Document first available in extension library08/09/2017
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update08/31/2017
Number of downloads1823

Tags:   កសិករ - Farmers     ការចិញ្ចឹមកង្កែប - frog raising     ការដឹកជញ្ជូន - transport     ការប្រមូលផល (វារីវប្បកម្ម) - Harvesting (aquaculture)     ការផ្តល់ចំណី - feeding  

Categories:


Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message