ឯកសារនេះបង្កើតឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងពង្រឹងអាជីវកម្មផលិតកូនត្រីពូជជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលមានខ្លឹមសារផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផលិតកូនត្រីពូជ ការកំណត់ទំហំអាជីវកម្មទីផ្សារ និងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ការធ្វើផែនការផលិតកម្ម ការគណនាប្រាក់ចំណេញ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ - This document is produced for contribution to the development and improved family fingerling production, which mainly focuses on business management, determine market need, market strategies, preparation of production plan, profit calculation and financial management.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម នៃរដ្ឋបាលជលផល
អង្គការអ្នកនិពន្ធក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយ201107xx
អ្នកបោះពុម្ព,អ្នកចេញផ្សាយសហភាពអឺរ៉ុប កម្មវិធីស្បៀងអាហារ


ប្រភេទឯកសារសៀវភៅណែនាំ - Manual
គោលបំណងទស្សនិកជនកសិករ - Farmers
កសិឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (ប្រសិនបើមាន)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសាខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រឬរយៈពេល (នាទី)78


ជំនាន់កំណែឯកសារ01
ឯកសារដំបូងអាចរកបានក្នុងបណ្ណាល័យផ្សព្វផ្សាយ08/11/2017
អ្នកដែលបានផ្ទុកឯកសារឡើងធាង
កាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ08/31/2017
ចំនួននៃការទាញយក854

ពាក្យគន្លឺ:   កន្លែងភ្ញាស់ត្រី - Fish hatcheries     កសិដ្ឋានក្រុមគ្រួសារ – Family farms     កូនត្រីពូជ - fingerling     ចំណូល - Income     តម្លៃផលិតកម្ម - production cost  

ប្រភេទ:


អត្រាតម្លៃជាមធ្យម: [0]


ដាក់ស្នើការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក

បង្ហាញឈ្មោះ
អ៊ីមែល
អត្រា
ចំណងជើង
សារ