ឯកសារនេះបង្កើតឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងពង្រឹងអាជីវកម្មផលិតកូនត្រីពូជជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលមានខ្លឹមសារផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផលិតកូនត្រីពូជ ការកំណត់ទំហំអាជីវកម្មទីផ្សារ និងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ការធ្វើផែនការផលិតកម្ម ការគណនាប្រាក់ចំណេញ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ - This document is produced for contribution to the development and improved family fingerling production, which mainly focuses on business management, determine market need, market strategies, preparation of production plan, profit calculation and financial management.

Author Nameនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម នៃរដ្ឋបាលជលផល
Author's Organizationក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Date of Publication201107xx
Publisherសហភាពអឺរ៉ុប កម្មវិធីស្បៀងអាហារ


Type of Documentសៀវភៅណែនាំ - Manual
Intended audienceកសិករ - Farmers
Agro-ecozone of Cambodia (if any)គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
Languageខ្មែរ - Khmer
Number of Page or Duration (min)78


Document Version01
Document first available in extension library08/11/2017
Person who uploaded the documentធាង
Date of last update08/31/2017
Number of downloads1100

Tags:   កន្លែងភ្ញាស់ត្រី - Fish hatcheries     កសិដ្ឋានក្រុមគ្រួសារ - Family farms     កូនត្រីពូជ - fingerling     ចំណូល - Income     តម្លៃផលិតកម្ម - production cost  

Categories:


Average Rating: [0]


Submit Your Review

Display Name
Email
Rate
Title
Message