សហគមន៍, ក្រុម, និង សហករណ៍ - Communities, Groups, and Coopreratives (36)

Icon

សៀវភៅណេនាំប្រតិបត្តិការក្រុមផលិតពូជស្រូវ-Practical guideline on rice seed production group 1.15 MB 2 downloads

សៀវភៅណេនាំប្រតិបត្តិការក្រុមផលិតពូជស្រូវ-Practical...
Icon

សន្ធានុក្រមបច្ចេកទេស និងនិយមន័យស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបន្សាំ-Wordbook and difinition of Climate Change and Adaption 0.00 KB 1 downloads

សន្ធានុក្រមបច្ចេកទេស និងនិយមន័យស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបន្សាំ-Wordbook...
Icon

ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពីជលផល-Training Manual on Fiesheries Law 2.44 MB 31 downloads

ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពីជលផល ...
Icon

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ដំណាំកៅស៊ូជាលក្ខណៈគ្រួសារ-Technical Guidebook on Household Rubber Plant 3.94 MB 36 downloads

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ដំណាំកៅស៊ូជាលក្ខណៈគ្រួសារ ...
Icon

គោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅកម្ពុជា-Agricultural Extension Policy 7.48 MB 47 downloads

គោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅកម្ពុជា ...
Icon

ច្បាប់ស្តីពីសហគម៍កសិកម្ម-Agricultural Cooperative Law 2.81 MB 29 downloads

ច្បាប់ស្តីពីសហគម៍កសិកម្ម ...
Icon

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តជម្រើសកម្មវិធីថវិការថ្នាក់ខេត្ត ភាពជាដៃគូរវាងស្ថាប័នរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន - Guidelines for Implementation of Provincial Program Funding Options Private Public Partnership 0.00 KB 132 downloads

គោលការណ៍ណែនាំនេះរៀបចំឡើងដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅកម្ពុជាគឺគាំទ្រការផ្តល់សេវាកម្មតាមបែបពហុភាគីនិយម...
Icon

A Safe Vegetable Growers Group in the Svaymeanchey Satrey Samaki Agricultural Cooperative 5.61 MB 82 downloads

The safe vegetable growers group was formed by farmers on a voluntary basis and is...
Icon

ក្រុមប្រើប្រាស់ទឹក-Water user group 3.50 MB 53 downloads

ក្រុមប្រើប្រាស់ទឹក ដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការ...