វារីវប្បកម្ម - Aquaculture (29)

Icon

បច្ចេកទេសផលិតកូនកង្កែបជាលក្ខណៈគ្រួសារ 0.00 KB 7 downloads

នាទីកសិកម្ម ៖ នាទីនេះបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងកសិកម្ម...
Icon

Use of household ponds for garden irrigation and fish production 3.31 MB 44 downloads

Wet-season rice is the predominantly grown crop in the area, but some land users...
Icon

សូមជួយថែរក្សាប្រភេទត្រីទឹកសាបរបស់យើងដែលកំពុងរងគ្រោះ - Please care for our endangered freshwater fishes 588.83 KB 32 downloads

ផ្ទាំងរូបភាពបង្ហាញពីប្រភេទត្រីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា...
Icon

ធនាគារក្តាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា - Crab Bank in Cambodia 0.00 KB 7 downloads

ធនាគារក្តាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា...
Icon

វិធីចិញ្ចឹមត្រី _ How to raise fishes 52.04 MB 36 downloads

នេះជាឯកសារជាសម្លេងអំពីរបៀបចិញ្ចឹមត្រី...
Icon

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែ - Fish raising in rice field 16.18 MB 38 downloads

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រែ...
Icon

សូមជួយថែរក្សាប្រភេទត្រីទឹកសាបរបស់យើងដែលកំពុងរងគ្រោះ-Please help save our endangered freshwater fish species 588.83 KB 35 downloads

ផ្ទាំងរូបភាពស្តីពីប្រភេទត្រីទឹកសាបរបស់យើងដែលកំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា...
Icon

តួនាទីព្រៃលិចទឹក និងព្រៃកោងកាង - Roles of inundated forest and mangroves 9.98 MB 71 downloads

ផ្ទាំងរូបភាពស្តីពីតួនាទីព្រៃលិចទឹក...
Icon

ការគ្រប់គ្រងកន្លែងអភិរក្សសហគមន៍នេសាទ - community refuge pond management 659.67 KB 47 downloads

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននេះពន្យល់អំពីនិយមន័យនៃស្រះអភិរក្សសហគមន៍...
Icon

ប្រភេទព្រៃកោងកាងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា - mangroves in the Kingdom of Cambodia 3.51 MB 54 downloads

ផ្ទាំងរូបភាពនេះពិពណ៌នាអំពីឈ្មោះរបស់ដើមកោងកាងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា...