វារីវប្បកម្ម - Aquaculture (32)

Icon

បច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីព្រលូង-Production Technology of Leptobarbus Hoevanii Seed 1.98 MB 1 downloads

បច្ចេកទេសផលិតកូនត្រីព្រលូង ...
Icon

ការចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ ឬអាងតូច - Catfish raising in pond or small basin 1.01 MB 0 downloads

ការចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ...
Icon

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង - Techniques for frog raising in cement basin 1.21 MB 3 downloads

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង ...
Icon

បច្ចេកទេសផលិតកូនកង្កែបជាលក្ខណៈគ្រួសារ 0.00 KB 15 downloads

នាទីកសិកម្ម ៖ នាទីនេះបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងកសិកម្ម...
Icon

Use of household ponds for garden irrigation and fish production 0.00 KB 58 downloads

Wet-season rice is the predominantly grown crop in the area, but some land users...
Icon

សូមជួយថែរក្សាប្រភេទត្រីទឹកសាបរបស់យើងដែលកំពុងរងគ្រោះ - Please care for our endangered freshwater fishes 0.00 KB 40 downloads

ផ្ទាំងរូបភាពបង្ហាញពីប្រភេទត្រីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា...
Icon

ធនាគារក្តាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា - Crab Bank in Cambodia 0.00 KB 11 downloads

ធនាគារក្តាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា...
Icon

វិធីចិញ្ចឹមត្រី _ How to raise fishes 0.00 KB 72 downloads

នេះជាឯកសារជាសម្លេងអំពីរបៀបចិញ្ចឹមត្រី...
Icon

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែ - Fish raising in rice field 0.00 KB 51 downloads

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រែ...
Icon

សូមជួយថែរក្សាប្រភេទត្រីទឹកសាបរបស់យើងដែលកំពុងរងគ្រោះ-Please help save our endangered freshwater fish species 0.00 KB 44 downloads

ផ្ទាំងរូបភាពស្តីពីប្រភេទត្រីទឹកសាបរបស់យើងដែលកំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា...