កសិធុរៈកិច្ច ទីផ្សារ និងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ - Farm Business, Marketing and Value-Chains (31)

Icon

ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក - African Swing Flu 1.28 MB 0 downloads

ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក ...
Icon

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង - Techniques for frog raising in cement basin 1.21 MB 3 downloads

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង ...
Icon

Vegetable Post Harvest-បច្ចេកទេសក្រោយពេលប្រមូលផលបន្លែ 6.00 MB 82 downloads

ឯកសារនេះបង្ហាញពីសារៈប្រយោជន៍...
Icon

បច្ចេកទេសក្រោយពេលប្រមូលផលបន្លែ-Vegetable Post Harvest 0.00 KB 49 downloads

នេះជាឯកសារបកប្រែជាភាសារខ្មែរស្តីពីបច្ចេកទេសក្រោយពេលប្រមូឡផលបន្លែ(Vegetable...
Icon

Smallholder Vegetable Packhouses-កន្លែងវេចខ្ចប់បន្លែខ្នាតតូច 0.00 KB 36 downloads

ឯកសារនេះបង្ហាញពីគោលការណ៍បច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំកន្លែងវេចខ្ចប់...
Icon

កន្លែងវេចខ្ចប់បន្លែខ្នាតតូច-Smallholder Vegetable Packhouses 0.00 KB 45 downloads

នេះជាឯកសារបកប្រែជាភាសារខ្មែរស្តីពីកន្លែងវេចខ្ចប់បន្លែខ្នាតតូច...
Icon

តំលៃមធ្យមផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗនៅលើទីផ្សារ - average prices of agricultural products in the market 1.72 MB 40 downloads

តំលៃមធ្យមផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗនៅលើទីផ្សារ។...
Icon

ការដាំដុះបន្លែទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារ - The cultivation of vegetables according to market needs 0.00 KB 8 downloads

វីដេអូស្តីពីការដាំដុះបន្លែទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារត្រូវបានចាក់ផ្សាយក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្នុងនាទីកសិកម្ម។...
Icon

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយភ្ជាប់ផលិតផលកសិកម្មឆ្ពោះទៅទីផ្សារ - Guidelines on Agricultural Products to Market Linkage. 0.00 KB 110 downloads

គោលការណ៍ណែនាំនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលពិព័ណ៌នាពីជំហ៊ាននៃការចងក្រងបណ្តុំអាជីវកម្មកសិកម្មសម្រាប់ការផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលជួយដល់មន្រ្តីបច្ចេកទេសមន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក...
Icon

ដំណាំធម្មជាតិក្បែរផ្ទះ - Natural crops in homestead area 0.00 KB 13 downloads

ដំណាំធម្មជាតិក្បែរផ្ទះ - Natural crops...