កសិធុរៈកិច្ច ទីផ្សារ និងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ - Farm Business, Marketing and Value-Chains (25)

Icon

តំលៃមធ្យមផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗនៅលើទីផ្សារ - average prices of agricultural products in the market 1.72 MB 12 downloads

តំលៃមធ្យមផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗនៅលើទីផ្សារ។...
Icon

ការដាំដុះបន្លែទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារ - The cultivation of vegetables according to market needs 0.00 KB 3 downloads

វីដេអូស្តីពីការដាំដុះបន្លែទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារត្រូវបានចាក់ផ្សាយក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្នុងនាទីកសិកម្ម។...
Icon

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយភ្ជាប់ផលិតផលកសិកម្មឆ្ពោះទៅទីផ្សារ - Guidelines on Agricultural Products to Market Linkage. 1.64 MB 48 downloads

គោលការណ៍ណែនាំនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលពិព័ណ៌នាពីជំហ៊ាននៃការចងក្រងបណ្តុំអាជីវកម្មកសិកម្មសម្រាប់ការផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលជួយដល់មន្រ្តីបច្ចេកទេសមន្រ្តីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុក...
Icon

ដំណាំធម្មជាតិក្បែរផ្ទះ - Natural crops in homestead area 0.00 KB 11 downloads

ដំណាំធម្មជាតិក្បែរផ្ទះ - Natural crops...
Icon

បច្ចេកទេសមុននិងក្រោយពេលប្រមូលផលលើដំណាំឆៃថាវ-Techniques of pre-and-post harvesting for radish 0.00 KB 12 downloads

បច្ចេកទេសមុននិងក្រោយពេលប្រមូលផលលើដំណាំឆៃថាវ-Techniques...
Icon

បច្ចេកទេសនៃការដឹកជញ្ជូនផលិតផល - Techniques for transporting the agricultural product 0.00 KB 7 downloads

បច្ចេកទេសនៃការដឹកជញ្ជូនផលិតផល...
Icon

អត្ថប្រយោជន៍នៃការរក្សាទុកផលិតផល-Advantages of product storage 0.00 KB 5 downloads

អត្ថប្រយោជន៍នៃការរក្សាទុកផលិតផល-Advantages...
Icon

បច្ចេកទេសមុននិងក្រោយពេលប្រមូលផលលើដំណាំសាលាដ-Lettuce pre-and-post harvesting techniques 0.00 KB 7 downloads

បច្ចេកទេសមុននិងក្រោយពេលប្រមូលផលលើដំណាំសាលាដ-Lettuce...
Icon

បទពិសោធចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនិងដាំដើមមននៅកោះឧកញ៉ាតី - Experiences to feed the silkworm at Koh Ouknha Tey 0.00 KB 4 downloads

វីដេអូនេះបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមដង្កូវនាង...
Icon

បន្លែសរីរាង្គកាន់តែមានតម្រូវការខ្ពស់លើទីផ្សារ - High demand of organic vegetables on market 0.00 KB 8 downloads

វីដេអូនេះត្រូវបានផលិតដោយវិទ្យុផ្កាឈូក...