តារាងខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីអ្នកផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មដែលបានធ្វើបុរេ-លក្ខណៈសម្បត្តិ និងគុណភាព ដោយនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និង នេសាទ។

The following table of the extension services providers have conducted pre-qualification by Department of Extension for Agriculture Forestry and Fisheries.