តារាងខាងក្រោមនេះគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាសារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមការងារបណ្តុំអ្នកចូលរួមចែករំលែកឯកសារនិងសម្ភារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម។

The following table of the extension service providers selected by members of the extension hub