យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

សិក្ខាសាលាដើម្បីផ្តល់សុពលភាព យុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំឡើង រយៈពេល ១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី ១៦​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេសាក ២ រាជធានីភ្នំពេញ។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលាគឺប្រមូលមតិត្រឡប់ ឬធាតចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ...
Read More

សិក្ខាសាលាផ្តល់សុពលភាពស្តីពីការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

គោលការណ៌ណែនាំស្តីពីការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ត្រូវបានរៀបចំសេចក្តីពង្រាង ដោយទីប្រឹក្សាជាតិរបស់នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងសិិក្ខាសាលានេះ។...
Read More
Icon

ការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងអាង - Frog culture in pond 3.22 MB 995 downloads

សៀវភៅនេះផ្តល់ព័ត៍មានស្តីពី លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ...

  គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មបានបង្កើតឡើងមានតួនាទី សំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ជួយគាំទ្រគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម​នៅកម្ពុជា ដើម្បីប្រមូលទុកដាក់ឯកសារនិងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

 គេហទំព័រនេះបានជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការខាងលើនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ក្រោមការគាំទ្រថវិការដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម នៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

វីដេអូស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

Extension_Cambodia FB Public Group
1 year ago
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី “ការកែសម្រួល ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension

#នាទីកសិកម្ម ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension

#នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ_៤រោច_ខែចេត្រ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ-Media for Climate Change

... See more

តើអ្វីជាកសិកម្មឆ្លាត? ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY