យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

សិក្ខាសាលាដើម្បីផ្តល់សុពលភាព យុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំឡើង រយៈពេល ១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី ១៦​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេសាក ២ រាជធានីភ្នំពេញ។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលាគឺប្រមូលមតិត្រឡប់ ឬធាតចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ...
Read More

សិក្ខាសាលាផ្តល់សុពលភាពស្តីពីការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

គោលការណ៌ណែនាំស្តីពីការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ត្រូវបានរៀបចំសេចក្តីពង្រាង ដោយទីប្រឹក្សាជាតិរបស់នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងសិិក្ខាសាលានេះ។...
Read More
KHMERThis is an intro text by an Excellency
lkjdsqlkjfdsq k jsdlkf q
ds fldsq fkjlkdsq jflkdsqj lkfj lkdsqjf lksqjdf lqjdsklf qlkds jflksqj lkfjdsf sqd
f
sq
fsqd
g
fds ghjs jljfsmlkj mlksjmlk js kghjmlksjg mlhskjg lhjsmlgkjmlkh jghlsgh

fd ogsmlkfdjmlkgjfdsmlkjghm lkshjzito oqpig,t

KHMERExtension Video

Extension_Cambodia FB Public Group
1 year ago
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី “ការកែសម្រួល ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension

#នាទីកសិកម្ម ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម - Department of Agricultural Extension

#នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ_៤រោច_ខែចេត្រ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ-Media for Climate Change

... See more

តើអ្វីជាកសិកម្មឆ្លាត? ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY