យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

សិក្ខាសាលាដើម្បីផ្តល់សុពលភាព យុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំឡើង រយៈពេល ១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី ១៦​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេសាក ២ រាជធានីភ្នំពេញ។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលាគឺប្រមូលមតិត្រឡប់ ឬធាតចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ...

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

សិក្ខាសាលាដើម្បីផ្តល់សុពលភាព យុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំឡើង រយៈពេល ១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី ១៦​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេសាក ២ រាជធានីភ្នំពេញ។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលាគឺប្រមូលមតិត្រឡប់ ឬធាតចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ...

សិក្ខាសាលាផ្តល់សុពលភាពស្តីពីការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

គោលការណ៌ណែនាំស្តីពីការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ត្រូវបានរៀបចំសេចក្តីពង្រាង ដោយទីប្រឹក្សាជាតិរបស់នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងសិិក្ខាសាលានេះ។...

សិក្ខាសាលាផ្តល់សុពលភាពស្តីពីការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

គោលការណ៌ណែនាំស្តីពីការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ត្រូវបានរៀបចំសេចក្តីពង្រាង ដោយទីប្រឹក្សាជាតិរបស់នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងសិិក្ខាសាលានេះ។...