ប្រភេទ

54កសិកម្មឆ្លាតវៃសម្របទៅនឹងអាកាសធាតុ - Climate-Smart Agriculture 56កសិកម្មដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ - Climate Resilience Agriculture 29កសិធុរៈកិច្ច ទីផ្សារ និងខ្សែច្រវាកតម្លៃ - Farm Business, Marketing and Value-Chains 9កសិរុក្ខកម្ម - Agro-Forestry 6ការងារក្រោយប្រមូលផល ការទុកដាក់ និងការកែច្នៃរបស់ផលិតផលរុក្ខជាតិ - Post-harvest, Storage and Processing of Plant Products 8ការដាំដើមឈើឡើងវិញ - Reforestation 2ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ - Commercial Forestry and Forestry Management 0កៅស៊ូ - Rubber 26ច្បាប់ គុណភាព និងបទដ្ឋានសុវត្ថិភាព (GAP, សរីរាង្គ ... ) - Regulations, Quality and Safety Standards (GAP, organic…) 10ដំណាំឈើហូបផ្លែ - fruit crops 0ដំណាំលម្អរ - Ornamental​ Plant 27ដំណាំស្រូវ - Rice Crop 18ដំណាំឧស្សាហកម្ម - Industrial Crops 72ទឹកដី និងគ្រប់គ្រងធាតុចូលកសិកម្ម - Water, Soil and Agricultural Inputs Management 2នេសាទទឹកសមុទ្រ - Marine fisheries 1នេសាទទឹកសាប - Inland fisheries 182បន្លែ - Vegetables 8បសុបក្សី - Poultry 30បសុសត្វ - Livestock 5ប្រព័ន្ធកសិកម្ម - Farming Systems 2ផលិតផលកែច្នៃពីសត្វ - Processing of Animal Products 19ផ្លែឈើ - Fruits 4ផ្សិត - Mushrooms 4យនឌ័រក្នុងវិស័យកសិកម្ម - Gender in Agriculture 29វារីវប្បកម្ម - Aquaculture 2សត្វព្រៃនិងជីវចម្រុះ (ឧ. ជីវកសិកម្មចម្រុះ) - Wildlife and Biodiversity (inc. Agrobiodiversity) 30សហគមន៍, ក្រុម, និង សហករណ៍ - Communities, Groups, and Coopreratives 3អនុផលព្រៃឈើ - Non-Timber Forest Products
 

 

 


ជ្រើសរើសតាមប្រភេទ រឺជ្រើសរើស...