សូមទាញយកាមរយៈតំណរនេះ៖ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៅកម្ពុជា